Az ener­gia­ta­ka­ré­kos ta­laj­mű­ve­lés jel­lem­zői

A nö­vény­ter­mesz­tés gé­pei­nek ál­ta­lá­nos jel­lem­ző­je a ter­mő­te­rü­le­ten be­lü­li foly­to­nos moz­gás, az ez­zel együtt já­ró ta­laj­tö­mö­rí­tés, ezért na­gyon fon­tos feladat olyan el­já­rá­sok és mód­sze­rek al­kal­ma­zá­sa, ame­lyek ké­pe­sek a ta­laj szer­ke­ze­té­ben be­kö­vet­ke­ző ká­ros kö­vet­kez­mé­nye­ket mér­sé­kel­ni. Er­re a cél­ra ma már szá­mos megol­dás is­mert, pél­dául a já­ró­szer­ke­ze­tek mó­do­sí­tá­sa, nagy mun­ka­szé­les­sé­gű gé­pek al­kal­ma­zá­sá­val a me­net­szá­mok csök­ken­té­se. A ta­laj ká­ros tö­mö­rö­dött­sé­gé­nek mér­té­két nagy­mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ja a ter­mesz­ten­dő nö­vény alap­ján vá­lasz­tott ta­laj­mű­ve­lé­si rend­szer, a hasz­ná­la­tos gé­pek kiala­kí­tá­sa, al­kal­ma­zá­suk ide­jé­nek és beál­lí­tá­sá­nak he­lyes­sé­ge.

A mű­ve­let­ta­ka­ré­kos ta­laj­mű­ve­lés egyes megol­dá­sai­ra már kb. 100 éve ta­lá­lunk kü­lön­bö­ző pél­dá­kat a szak­iro­da­lom­ban. Ma­gyaror­szá­gon job­bá­ra csak az 1970–es évek óta gyor­sul­tak fel ez irány­ba a ku­ta­tá­sok, kiegé­szül­ve más, je­len­tős prob­lé­mák­kal, mint a gaz­da­sá­gos­ság, a ta­laj – és kör­nye­zet­vé­de­lem. A mű­ve­let­ta­ka­ré­kos tech­no­ló­gia las­sabb ter­je­dé­se rész­ben ezek­kel a já­ru­lé­kos felada­tok­kal is in­do­kol­ha­tó. Ha vi­szont a két alap­mű­ve­lé­si mód­szer el­ter­jedt­sé­gét néz­zük a vi­lág­ban, ak­kor azt lát­hat­juk, hogy a szán­tá­sos tech­no­ló­gia már nem egyed­ural­ko­dó, hi­szen egy­re több eu­ró­pai or­szág­ban al­kal­maz­za az észak-­ame­ri­kai kon­ti­nens­ről szár­ma­zó la­zí­tá­sos alap­mű­ve­lé­si tech­no­ló­giát. Ál­ta­lá­nos­ság­ban el­mond­ha­tó, hogy a ta­laj fel­szí­nén ha­gyott szár­ma­rad­vá­nyok a ta­laj­vé­dő ha­tás fo­ko­zá­sá­hoz nagy­mér­ték­ben hoz­zá­já­rul­nak, ezért cél­sze­rűbb az alá­for­ga­tá­suk he­lyett egy se­kély mű­ve­lés al­kal­ma­zá­sá­val a fel­szí­nen il­let­ve a fel­szín kö­ze­li ré­teg­ben hagy­va un. mulcsot ké­pez­ni.

A for­ga­tás nél­kü­li alap­mű­ve­lés esz­kö­ze

Amennyi­ben ta­laj­la­zí­tás­ról be­szé­lünk, ak­kor ezen a ta­laj­mű­ve­lé­si tech­no­ló­gián be­lül há­rom cso­port­ra oszt­hat­juk az ide tar­to­zó ta­laj­mű­ve­lő gé­pe­ket. Meg­kü­lön­böz­te­tünk se­ké­lyen la­zí­tó gé­pe­ket, ezek 0 – 30 cm mély­ség­ben dol­goz­nak, ha 30 – 50 cm mély­ség­ben vég­zünk la­zí­tást, ak­kor középmély la­zí­tás­ról be­szé­lünk, ha a la­zí­tás mély­sé­ge meg­ha­lad­ja az 50 cm-t, ak­kor al­ta­laj­la­zí­tást vég­zünk. A tar­ló­hán­tás utá­ni alap­mű­ve­lés le­het for­ga­tá­sos vagy for­ga­tás nél­kü­li.

Min­den eset­ben a cél a nö­vény szá­má­ra ked­ve­ző ta­laj­ál­la­pot lét­re­ho­zá­sa. Amennyi­ben a for­ga­tás nél­kü­li ta­laj­mű­ve­lést al­kal­maz­zuk, an­nak alap­gé­pe egyér­tel­műen a középmély la­zí­tó. En­nek a gép­nek a mun­ka­mély­sé­ge te­hát leg­fel­jebb 50 cm és kiala­kí­tá­sá­ból adó­dóan mun­ká­já­nak leg­főbb jel­lem­ző­je a ta­laj­ra gya­ko­rolt la­zí­tó ha­tás. A füg­gesz­tett vagy von­ta­tott ki­vi­te­lű gé­pek ké­szül­het­nek „ I ” vagy „V ” ala­kú ke­ret­tel, amely­nek ma­gas­sá­ga 800 – 900 mm.

Ez a kiala­kí­tás le­he­tő­vé te­szi, hogy a gé­pek­kel szár­ma­rad­vá­nyok­kal bo­rí­tott te­rü­le­te­ken is vi­szony­lag jó mi­nő­sé­gű mun­kát tud­junk vé­gez­ni, a ta­laj­ré­te­get jól át­la­zít­suk, va­la­mint a tö­mö­rö­dött ta­laj­ré­te­get át­tör­jük. A for­ga­tás nél­kü­li ta­laj­mű­ve­lés alap­gé­pein ál­ta­lá­ban a kö­vet­ke­ző kiala­kí­tá­sú ge­rinc­le­me­ze­ket al­kal­maz­zák: - egye­nes szá­rú - pa­ra­bo­la ala­kú - hát­ra­haj­ló - ívelt kiala­kí­tá­sú - fer­de kiala­kí­tá­sú

Fon­tos szót ej­te­ni a ge­rinc­le­me­zek meg­fe­le­lő osz­tás­tá­vol­ság­ban tör­té­nő fel­sze­re­lé­sé­ről a ge­ren­dely­re. Ami­nek azért van nagy je­len­tő­sé­ge, mert ez is nagy sze­re­pet ját­szik ab­ban, hogy az egyes ge­rinc­le­me­zek kö­zött mi­lyen lesz az át­la­zu­lás mér­té­ke. A gé­pek mű­ve­lő szer­szá­mait a ge­rinc­le­mez­re sze­re­lik. Az al­kal­ma­zott szer­szá­mok leg­több­ször ék, vé­ső vagy szár­nyas for­mát kö­vet­nek, a ge­rinc­le­me­zek pe­dig, a ta­laj fel­szí­né­re me­rő­le­ge­sek vagy fer­de kiala­kí­tá­súak. Ter­mé­sze­te­sen ezek for­má­já­nak is ha­tá­sa van a la­zí­tók ener­ge­ti­kai és mun­ka­mi­nő­sé­gi mu­ta­tói­nak ala­ku­lá­sá­ra.

Min­den szer­szám az eset­le­ges túl­ter­he­lés­ből adó­dó de­for­má­ció il­let­ve tö­rés el­len biz­to­sít­va van. Ezek faj­tái a kö­vet­ke­zők le­het­nek: nyí­ró­csa­va­ros, kö­nyök­csuk­lós és hid­rau­li­kus. A szak­em­be­rek kö­zött el­té­rőek a vé­le­mé­nyek ab­ban a te­kin­tet­ben, hogy a leg­ke­ve­sebb ener­gia­fel­hasz­ná­lás mel­lett me­lyik ge­rinc­le­mez és mű­ve­lő szer­szám kom­bi­ná­ció pro­du­kál­ja a leg­jobb la­zí­tó ha­tást. Szár­ma­rad­vá­nyok­kal fe­dett te­rü­le­ten elő­nyö­sebb a tár­csá­val kom­bi­nált la­zí­tók al­kal­ma­zá­sa, de ezen túl­me­nően a fel­tört, ki­sebb-na­gyobb rö­gök­kel fe­dett, fel­szag­ga­tott fel­szín egyen­ge­té­sé­re jól be­vált a nagy át­mé­rő­jű pál­cás hen­ge­rek­kel kom­bi­nált la­zí­tó gép is.

A gép al­kal­ma­zá­sá­nak elő­nyei, hát­rá­nyai

Ener­gia­igé­nye ki­sebb az azo­nos mély­ség­ben vég­zett szán­tás­nál, szá­raz ta­laj­ál­la­pot ese­tén is meg­fe­le­lő mi­nő­sé­gű mun­kát vé­gez, ta­laj­ra gya­ko­rolt porosító ha­tá­sa ki­sebb. A ká­ros ta­laj­szel­lőz­te­tés mel­lő­zé­se miatt a ned­ves­ség vesz­te­ség is ki­sebb, a ká­ro­san tö­mö­rö­dött ta­laj­ál­la­pot meg­szün­te­té­sé­nek leg­ha­té­ko­nyabb esz­kö­ze. A ta­laj bio­ló­giai éle­tét is ked­ve­zően be­fo­lyá­sol­ja, még­pe­dig úgy, hogy ki­sebb a szer­ves anyag vesz­te­sé­ge és az en­nek le­bom­lá­sa­kor ke­let­ke­ző szén­dio­xid ki­bo­csá­tás. Lej­tős te­rü­le­tek alap­mű­ve­lé­sé­re is ki­vá­lóan al­kal­maz­ha­tó.

Mint min­den tech­no­ló­giá­nak en­nek is meg­van­nak a ma­ga hát­rá­nyai: túl ned­ves ta­laj­ál­la­pot ese­tén a ta­laj ke­nő­dik és még tö­mö­rö­dik is. A túl­sá­go­san ki­szá­radt ta­la­jon al­kal­maz­va túl nagy a vo­nó­erő igé­nye, to­váb­bá nagy rö­gö­ket szag­gat ki és hoz a fel­szín­re, gyom­ir­tó ha­tá­sa meg­le­he­tő­sen ki­csi, olyan te­rü­le­ten, ahol túl sok szár­ma­rad­vány van a ta­laj fel­szí­nen az úgy­ne­ve­zett ge­reb­lye­ha­tás lép fel, ami­nek kö­vet­kez­té­ben a gép gyak­ran el­tö­mőd­het.

A középmély la­zí­tók al­kal­ma­zá­sa a nö­vény­ter­mesz­té­si tech­no­ló­giák­ban

Az adott nö­vény­ter­mesz­té­si tech­no­ló­giá­ban – a fent em­lí­tett hát­rá­nyok miatt - ön­ál­lóan so­ha nem al­kal­maz­zák. Mun­ká­ját ál­ta­lá­ban tár­csás ta­laj­mű­ve­lő gép kö­ve­ti vagy elő­zi meg, a gya­kor­lat­ban mind­két el­já­rás hasz­ná­la­tos. Újab­ban már ha­zánk­ban is gyár­ta­nak úgy­ne­ve­zett tár­csás la­zí­tó­kat is, me­lyek­kel a középmély la­zí­tás­sal egy me­net­ben el­vé­gez­he­tő a ta­laj fel­ső ré­te­gé­nek ke­ve­ré­se is, ami a gép ha­té­ko­nyabb mun­ká­ját ered­mé­nye­zi. A la­zí­tás előtt va­ló tár­csá­zás­nak meg­van az a hát­rá­nya, hogy a fel­szín se­kély la­zí­tá­sa miatt a középmély la­zí­tót üze­mel­te­tő erő­gép ke­rék­csú­szá­sa meg­nö­vek­szik, ami je­len­tős ener­gia­vesz­te­ség­gel jár. Vi­szont a la­zí­tás után va­ló tár­csá­zás al­kal­má­val a vissza­ta­po­sás mér­té­ke je­len­tős le­het. Mindezek alap­ján a tár­csás la­zí­tók al­kal­ma­zá­sa ja­va­sol­ha­tó. A la­zí­tá­sos tech­no­ló­giát fo­lya­ma­to­san nem al­kal­maz­hat­juk, hi­szen a szár­ma­rad­vá­nyok több éven ke­resz­tül tör­té­nő se­kély alá­for­ga­tá­sa a ta­laj fel­ső ré­te­gé­nek szervesanyagban tör­té­nő fel­dú­su­lá­sát fog­ja ered­mé­nyez­ni, ezért al­kal­ma­zá­sa a szán­tá­sos tech­no­ló­giá­val fel­vált­va aján­lott. A ta­laj­fel­szí­nen lé­vő szár­ma­rad­vá­nyok idő­kö­zön­ként tör­té­nő alá­for­ga­tá­sa te­hát elen­ged­he­tet­len an­nak el­le­né­re, hogy a ter­mesz­tett nö­vé­nyek eset­leg nem is igény­lik a ta­laj át­for­dí­tá­sát. To­váb­bi szem­pont le­het még a szár­ma­rad­vá­nyok­kal bo­rí­tott te­rü­le­ten ki­sebb az eró­zió és def­lá­ció ká­ro­sí­tó ha­tá­sa.

A gép al­kal­ma­zá­sát te­kint­ve fon­tos kér­dés az, hogy mi­lyen mély­ség­ben vé­gez­zük a la­zí­tást és ezt ho­gyan ha­tá­roz­zuk meg?

En­nek a kér­dés­nek a je­len­tő­sé­gé két szem­pont is alá­tá­maszt­ja: egy­részt ez­zel ala­poz­zuk meg a mű­ve­let ha­tá­sos­sá­gát, más­részt az ener­gia fel­hasz­ná­lás­ban el­ke­rül­he­tő a fe­les­le­ges több­let okoz­ta vesz­te­ség. A la­zí­tás mély­sé­gét egyér­tel­műen a ta­laj­ban el­he­lyez­ke­dő tö­mör ré­teg ha­tá­roz­za meg. Ez le­het tár­csa­talp tö­mö­rö­dé­ses ré­teg (0 – 15 cm) vagy élet­len szán­tó­vas ál­tal oko­zott úgy­ne­ve­zett eke­talp be­teg­ség ( 15 – 35 cm ), de a több éven át azo­nos mély­ség­ben vég­zett ta­laj­mű­ve­lés ered­mé­nye is le­het a ká­ro­san tö­mö­rö­dött ta­laj­ré­teg. En­nek megál­la­pí­tá­sá­ra a kü­lön­bö­ző kiala­kí­tá­sú penetrométerek al­kal­ma­sak, me­lyek­kel a ta­laj­el­lenál­lás akár 60 – 70 cm mély­ség­ben is mér­he­tő­vé vá­lik. A gép mun­ka­mély­sé­gét min­dig cél­sze­rű úgy beál­lí­ta­ni, hogy a la­zí­tó szer­szá­mok a ta­laj­ban el­he­lyez­ke­dő tö­mör ré­teg alatt 5 – 10 cm- rel mé­lyeb­ben dol­goz­za­nak.

Össze­fog­la­lás, aján­lá­sok

A la­zí­tá­sos tech­no­ló­gia il­let­ve a la­zí­tó gép elő­nyeit és ki­kü­szö­böl­he­tő hát­rá­nyait össze­vet­ve al­kal­ma­zá­sát fel­tét­le­nül ja­va­sol­juk, hi­szen a ta­laj­ra, a kör­nye­zet­re és az ener­gia fel­hasz­ná­lás­ra te­kin­tet­tel elő­nyei nem vi­tat­ha­tók. El­mond­ha­tó, hogy a ká­ros ta­laj tö­mö­rö­dés meg­szün­te­té­sé­nek leg­ha­té­ko­nyabb esz­kö­ze a középmély la­zí­tó. A gép fon­tos jel­lem­ző­je, hogy a mun­ká­ja so­rán - a ta­laj ned­ves­ség­tar­tal­má­tól is füg­gő mér­ték­ben - el­té­rő nagy­sá­gú rö­gök ke­rül­nek a ta­laj fel­szí­né­re. Ezért fon­tos kö­ve­tel­mény, hogy a gé­pet a ked­ve­ző pro­fi­lú ta­laj­fel­szín kiala­kí­tá­sa ér­de­ké­ben min­den eset­ben le­zá­ró hen­ger­sor kö­ves­se.

Dr. Szü­le Zsolt egye­te­mi ta­nár Szent Ist­ván Egye­tem Gé­pész­mér­nö­ki Kar Rácz Pé­ter Szent Ist­ván Egye­tem Mű­sza­ki Tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­la hall­ga­tó­ja