: Sommelier - A jövő hivatása

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2300 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
112
Könyv mérete:
168x238 mm x mm
Leírás:

Technikák a hivatásos borpincérek számára

Kulináris élvezeteink nem merülnek ki egy-egy jó sült vagy desszert elfogyasztásában, hiszen nem mindegy, hogy az adott ínyencségek mellé milyen italokat fogyasztunk.

A borokat kedvelő, azonban köztük eligazodni nem tudó vendégek számára olykor nehézséget jelent a megfelelő minőségű bor kiválasztása. Ebben segíthet nekik a sommelier, azaz a borok hivatásos és szakavatott pincére. Azonban hazánkban még nincs megfelelő sommelier-képzés, aminek egyik fő oka a megfelelő tankönyv hiányában is kereshető.

Ezt az űrt hivatott betölteni a Sommelier — a jövő hivatása című szakkönyv az ASI, a Nemzetközi Sommelier Szövetség ajánlásával és támogatásával.

Színes, igényes fotókkal illusztrált oldalak, az eredetiből fordítva.

Világos és átlátható tematika:
Az italok menedzselésének szakismeretei
A Sommelier eszközei
A dekantálás


A Nemzetközi Sommelier Szövetség kiadványa

Szövegét készítette a Szövetség oktatási bizottsága
Guy Bonnefoit (Németország)
Myriam Broggi (Svájc)
Paul Brunet (Franciaország)
Jacques Orhon (Kanada)
la Orre Montan (Svédország)
Giuseppe Vaccarini (Olaszország)

Az alábbiak közreműködésével:
Jean-Yves Bernard (Kanada)
Michčle Chantome-Ästrom (Franciaország)
Davide Comoli (Svájc)
John Cousins (Anglia)
Jean-Michel Deluc (Franciaország)
Jean Frambourt (Franciaország)
Don Jean Léandri (Kanada)
Andrea Gilardoni (Olaszország)
Fabrizio Maria Marzi (Olaszország)
Alberto Merico (Olaszország)
Claudia Moriondo (Olaszország)
Aimo és Nadia Moroni (Olaszország)
Rossella Romani (Olaszország)
Giancarlo Rocciola (Olaszország)
Fabio Scarpitti (Olaszország)

A magyar nyelvű változat a Magyar Sommelier Szövetség és az AGROINFORM Kiadó együttműködésében készült.

Szakértő:
Kozma KálmánBoros idézetek…

 • „A sommelier művészete minden alkalmat felejthetetlen eseménnyé tesz az asztal mellett” (G. Vaccarini)
 • „Tölts egy keveset magadnak és tégy úgy, mintha meginnád. Töltsd újra a hölgy serlegét folyamatosan és hamarosan a tiéd lesz.” (Ovidius)
 • „A bor kedélyes lény, ha jól használják” (Shakespeare)
 • „Ha Isten valóban megtiltotta volna a bor élvezetét, akkor miért teremtett volna ilyen jó borokat?” (Richelieu)
 • „Egy könyv, egy jóbarát, egy palack bor boldoggá tesz.”(Moličre)
 • „A boroknak egy étkezés során olyannak kell lenniök, mint a gyűrűbe foglalt gyémántoknak”(P. Pons)
 • „A borban élet van”(Petronius)
 • „Nagyon veszélyes vizet inni az étkezések során: lehűti a gyomrot és emészthetetlenné teszi az étket.” (Schola Salernitana)
 • „A bor táplálja az erőt, a vért és a férfi hevét” (Plinius)
 • „A penicillin meggyógyítja az embert – de a bor teszi boldoggá” (I. Fleming)
 • „Bánj a borral kedved szerint – feltéve ha nem rúgsz be.” (Konfucius)
 • „A bor táplálja a reményt”. (Arisztotelesz)
 • „Így hát azt hiszem, hogy sok boldogság adatik azoknak az embereknek, akik ott születtek, ahol jó borok vannak.” (Leonardo da Vinci)
 • „A bor valamennyi ital közül a leghigiénikusabb és a legegészségesebb” (L. Pasteur)
 • „Eretnekség azt állítani, hogy nem lehet a borokat váltogatni: a nyelv eltelik és a harmadik pohár után már a legjobb bor is csak jelentéktelen izgalmat okoz” (Brillat-Savarin)
 • „A sommellier hivatás az élet iskolája” (G. Vaccarini)

2300 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bo­ros idé­ze­tek
Elő­szó

EL­SŐ RÉSZ
A 2000-es évek sommelier-je
Mi a sommelier?
Az ASI-ban tö­mö­rü­lő nem­ze­ti szö­vet­sé­gek
A sommelier – napjainkban
A sommelier szakképzettsége
A vi­sel­ke­dés
A szak­mai ké­pes­sé­gek
Mi­ért al­kal­maz­nak sommelier-t?

MÁ­SO­DIK RÉSZ
Az ita­lok kezelésének szak­is­me­re­tei
A költ­ség­ve­tés és a mar­ke­ting te­vé­keny­ség
A borpin­ce áru­el­lá­tá­sa és me­ne­dzse­lé­se
A bo­rok be­szer­zé­se
A pin­ce me­ne­dzse­lé­se
A pin­ce
Az ide­á­lis pin­ce
A bor­lap
Az ét­lap
A bor
A bor el­adá­sa az ét­te­rem­ben
Ven­dég­tí­pu­sok
A kós­to­lás
Az éte­lek és a bo­rok pá­ro­sí­tá­sa
A sommelier esz­kö­zei
A kós­to­ló csé­sze
A kós­to­ló po­hár
A du­gó­hú­zó
A bo­rko­sár
A dekantáló karaf
A pezs­gős-du­gó la­zí­tó
A pezs­gő le­zá­ró dugó
A gyor­san le­ol­vas­ha­tó hőmé­rő
A bor­os vö­dör
A bor-ko­csi
A po­hár
A po­ha­rak tisz­tí­tá­sa
A pa­lack
A du­gó

HAR­MA­DIK RÉSZ: A FEL­SZOL­GÁ­LÁS
A bor fel­szol­gá­lá­sa
A bor fel­szol­gá­lá­si hő­mér­sék­le­te
Mi­kor szol­gál­juk fel a bort?
A bo­rok, ame­lye­k „nem ízlenek” a vendégnek
A dekantálás
A dekantáló karaf hasz­ná­la­ta
„Egyéb” ita­lok fel­szol­gá­lá­sa
A szi­va­rok
A fő mé­re­tek
Az előké­szí­tés
A szivar fel­szol­gá­lása
A „Vi­lág leg­jobb sommelier”-je egy vi­lág­ver­seny tük­ré­ben
A vi­lág­ver­seny fel­ada­ta
„A vi­lág leg­jobb sommelier-inek arany­al­bu­ma”
Nem­zet­kö­zi ver­se­nyek

[bezárás x]