Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 63. évfolyam, 2020. június 3-ai, L/174. számában megjelent a Bizottság az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2020/686 felhatalmazáson alapuló rendelete (a továbbiakban: 2020/686 EU rendelet).

Az (EU) 2016/429 rendelet (a továbbiakban: 2016/429 EU rendelet) állapítja meg az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályokat.

A 2020/686 EU rendeletben megállapított szabályok a 2016/429 EU rendelet IV. része I. címének 1., 2. és 5. fejezetében megállapított szabályoknak a fertőző állatbetegségek szaporítóanyagok révén történő Unión belüli terjedésének megakadályozása céljából történő kiegészítéseket tartalmazza az alábbi területekre vonatkozóan:
- a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése,
- a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítményekről az illetékes hatóságok által vezetett nyilvántartások,
- a felelős személyek nyilvántartás-vezetési kötelezettségei,
- a nyomonkövethetőség és az állategészségügyi követelmények,
- egyes szárazföldi állatok szaporítóanyagait tartalmazó szállítmányok Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi bizonyítványozási és bejelentési követelmények.

A 2016/429 EU rendelet célja, hogy a korábbinál egyszerűbb és rugalmasabb szabályozási keretet biztosítson, miközben az állategészségügyi követelmények tekintetében egy fokozottan kockázatalapú megközelítést alkalmaz, valamint a betegségeket illetően magasabb szintű felkészültséget és az állatbetegségek terén fokozottabb járványvédelmi és -megelőzési intézkedéseket ír elő. A rendeletnek célja volt továbbá, hogy az állatbetegségekre és a szaporítóanyagokra vonatkozó szabályokat többségében egyetlen jogi aktus tartalmazza ahelyett, hogy azok különböző jogi aktusokban szerepeljenek.

A 2016/429 EU rendelet 2021. április 21-étől hatályon kívül helyezi és felváltja a szarvasmarha-, juh-, kecske-, sertés- és lófélék, valamint elvben egyes más állatfajok spermája, petesejtje és embriói szállítmányainak Unión belüli kereskedelmére és Unióba történő beléptetésére vonatkozó állategészségügyi feltételeket tartalmazó 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EGK és 92/65/EGK tanácsi irányelveket.

A fenti irányelvekben megállapított szabályok hatékonynak bizonyultak a fertőző állatbetegségek Unióban való terjedésének megelőzésében, ennek megfelelően e szabályok lényegi tartalmát meg kell őrizni, ugyanakkor naprakésszé kell tenni őket, hogy tükrözzék a jelenlegi tudományos ismereteket, továbbá hogy a szabályozások összhangba kerüljenek az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatokkal.

szarvasmarha

illusztráció: Pixabay

A 2016/429 EU rendelet kiemelt figyelmet fordít az egyes tagállamok által a nemzeti génbankban letárolt genetikai anyagok megőrzésére. Az ilyen nemzeti génbankok célja ugyanis az állatok genetikai erőforrásainak ex-situ megőrzése és fenntartható felhasználása. A nemzeti génbankokban tárolt szaporítóanyagok állategészségügyi állapota gyakran ismeretlen, vagy e szaporítóanyagok begyűjtése, előállítása, feldolgozása és tárolása az uniós és nemzeti jogszabályok alapján jelenleg alkalmazandótól eltérő állategészségügyi rendszer szerint történt.

Tekintettel azonban arra, hogy ezek a szaporítóanyagok különleges értékkel bírnak, gyakran magas genetikai értékkel bíró veszélyeztetett fajták, vagy olyan fajták genetikai anyagai, amelyek a genetikai anyag begyűjtése óta már kihaltak, és mivel a tagállamok kifejezték az ilyen szaporítóanyagok egymás közötti cseréjéhez fűződő érdeküket, e rendeletben meg kellett határozni azon egyedi feltételeket is, amelyek teljesülése esetén az illetékes hatóságok eltérést biztosíthatnak a nemzeti génbankokban tárolt szaporítóanyagok más tagállamokba történő szállítására vonatkozóan. A szaporítóanyagoknak a tagállami génbankokból történő nemzeti elosztására irányuló szabályok megállapítására vonatkozó jogosultságnak azonban továbbra is a tagállamok illetékes hatóságainak feladatkörében kell maradnia.

A 2020/686 EU rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A rendeletet szabályozásait 2021. április 21-étől kell alkalmazni.

Az új jogi keretre való zökkenőmentes átállás biztosítása érdekében a 2016/429 EU rendelet által 2021. április 21-én hatályon kívül helyezendő 88/407/EGK, 89/556/EGK, 90/429/EGK és 92/65/EGK irányelvek szerinti jogi aktusok alapján kiadott engedélyeket a szaporítóanyagok gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával, tárolásával és szállításával kapcsolatos tevékenységeket végző spermagyűjtő központokra vagy spermatároló központokra vagy embriógyűjtő vagy -előállító munkacsoportokra vonatkozóan úgy kell tekinteni, mint amelyeket a 2020/686 EU rendeletnek megfelelően engedélyeztek.

Fentieken túl a 2020/686 EU-rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt gyűjtött és előállított szaporítóanyagok esetében azokat a műszalmákat és egyéb csomagokat, amelyekben – egyedi adagok szerint elkülönítve vagy sem – olyan spermát, petesejtet vagy embriókat helyeztek el, tárolnak vagy szállítanak, és amelyeket a 88/407/EGK, a 89/556/EGK, a 90/429/EGK és a 92/65/EGK irányelv alapján elfogadott jogszabályoknak megfelelően 2021. április 21-e előtt láttak el jelöléssel, úgy kell tekinteni, mint amelyek a 2020/686 EU rendelet szerint kerültek jelölésre, és mint amelyek jogosultak a tagállamok közötti mozgásra.