Az AXIÁL Kft. és az Infobex Kft. stratégiai együttműködést írt alá 2017. február 22-én, a III. PREGA konferencián, Budapesten. A megállapodás értelmében az AXIÁL Kft. értékesíti az Infobex Kft. által kezelt és fejlesztett iGazda megoldásait.

Axiál

Az iGazda egy szakmai, agrárközösségi hálózat, melynek megoldásait ezentúl az Axiál Kft. is értékesíti.

Újfajta termeléstámogatási rendszer

Az iGazda egy szakmai, agrárközösségi hálózat, ahol a magyar gazdák leginkább saját tapasztalataikra, valamint kollégáik, ismerőseik tudására támaszkodva gazdálkodhatnak. A kialakított termeléstámogatási rendszer mindig elérhető, mobileszközünkkel akár a szántóföld széléről is végezhetünk kalkulációt. Ehhez természetesen néhány, a felhasználó gazdaságával kapcsolatos adatra van szükség, például területjellemzőkre, a gépi ráfordítás és input anyagok alapadataira.

A kötelező adatszolgáltatások teljesítése gyorsan és egyszerűen

iGazda

A Sor­köz­ az iGazda ke­ret­rend­szer­ ré­sze, így az e­zen be­lül meg­ta­lál­ha­tó tér­in­for­ma­ti­ka­i (iMező) funk­ci­ók­kal is köz­vet­len össze­köt­te­tés­ben van. A Sor­­köz­­zel­ a ­gaz­­dál­­ko­­dók ­egy­­sze­­rű ­for­­má­­ban kö­­vet­­ni tud­­ják te­­vé­­keny­­sé­­gü­­ket és to­­váb­­bi a­­dat­­rög­­zí­­tés nél­­kül tel­­je­­sít­­he­­tők­ a­ ter­­me­­lők szá­má­ra kö­te­le­ző a­­dat­­szol­­gál­­ta­­tá­­sok. A rend­szer­ a ­min­den­ko­ri ­jog­sza­bá­lyok­nak ­meg­fe­le­lő­en ­töl­ti ­be ­a Gaz­dál­ko­dá­si ­Nap­lót, ­a ­Per­me­te­zé­si ­Nap­lót, ­a ­Nit­rát je­len­tést.

Nagy se­gít­ség, hogy a mo­dul­ban meg­ta­lál­ha­tó az en­ge­dé­lye­zett ma­gyar nö­vény­vé­dő sze­rek jegy­zé­ke, a­dat­lap­ja­i, en­ge­dély­ok­i­ra­ta­i. A Sor­köz fo­lya­ma­to­san fi­gye­li, hogy az a­dott ha­tó­a­nyag, nö­vény­vé­dő szer hasz­nál­ha­tó-e az Ön táb­lá­ján, kul­tú­rá­já­ban. Fi­gyel­mez­te­tést küld a­menny­i­ben túl­lé­pi az a­dott táb­lán a ki­jut­tat­ha­tó táp­a­nyag men­nyi­sé­get, vagy a be­ta­ka­rí­tás az é­lel­me­zés­e­gés­zség­ü­gyi vá­ra­ko­zá­si i­dőn be­lül­re e­sik. Se­gít­i a szak­ma­i dön­té­se­it is, mi­vel a mun­ka­mű­ve­le­tek rög­zí­té­sé­vel lát­ha­tó­vá vál­nak a táb­lán­kén­ti költ­sé­ge­i, gé­pen­kén­ti rá­for­dí­tá­sa­i, fel­hasz­nált ü­zema­nyag men­nyi­sé­ge.

A Sorköz modulba felvitt adatok térképen történő ábrázolása

Az iMező az iGazda térképszoftvere, a gazdálkodó űr- és légifelvételek felett rajzolhatja körbe az adott földterületeket, amelyek egy saját rétegben tárolódnak, és ezekhez a megrajzolt területekhez a Sorközben rögzített tábla hozzárendelhető, így azonosítva és összekapcsolva a modulokat.

Az iMező-vel űr- és légifelvételek felett rajzolható körbe az adott földterületeket.

Az iGazda megoldásai web alapúak, így minden internet kapcsolattal rendelkező eszközzel elérhetők, legyen az számítógép, táblagép vagy okostelefon. Felülete könnyen átlátható, minimális informatikai ismerettel bárki elboldogulhat a használatával.

Egységes formátumú adatok a központi feldolgozáshoz

A gazdálkodás során gyakran különböző gyártók munkagépeit, eszközeit kell használnia a szakembereknek. Ezeknek a különböző eszközöknek a saját, nem egységesített megoldásai nehezítik a részegységek közös használatát. Az ISOBUS adattovábbítás és kezelés elsődleges célja, hogy általánosítsa a traktorok és mezőgazdasági eszközök közötti kommunikációt, miközben teljes kompatibilitást biztosít a különböző mobil rendszerek és irodai szoftverek adatkezeléséhez is. Az Infobex Kft. partnercégével együtt kifejlesztett egy LogBox nevű eszközt, amely beépítést követően automatikusan egységesíti az adatok formátumát és továbbítja a felhőbe, hogy azok bárhol és bármikor elérhetők legyenek.

logbox

A LogBox egységesíti az adatok formátumát és továbbítja a felhőbe.

A megállapodás értelmében az AXIÁL Kft. a LogBox komponenst háromféle konstrukcióban kínálja a végfelhasználóknak az iGazda Sorköz, illetve iMező szolgáltatások kiegészítéseképp.

A Log1Box egy Bluetooth modullal rendelkező alapkészülék, amelynek használatához mobileszköz és azon mobil adatgyűjtő alkalmazás szükséges, 1 db CANBUS/ISOBUS csatlakozóval.

A Log2Box a Bluetooth mellett GPS és GSM modullal rendelkező készülék, amelynek használatához legalább egy mobil adatforgalmat biztosító SIM kártya szükséges. Itt már 2 db CANBUS/ISOBUS csatlakozási lehetőség van és egy, a LogBoxba integrált 2 GB-os microSD kártya is helyet kap.

A Log3Box Bluetooth, GPS és GSM mellett WLAN modullal is rendelkezik, ráadásul az RTK jel korrekciót is támogatja. Ez esetben 3 db CANBUS/ISOBUS csatlakozója van és egy 4 GB-os microSD kártya is helyet kap a készülékben.A LogBox komponens egyébként az erőgép CANBUS és a munkagép ISOBUS hálózatáról egyaránt adatokat gyűjt, ilyen adat például az üzemanyag-fogyasztás, sebesség vagy az üzemóra, de akár a kijuttatási mennyiség, a munkaszélesség, stb. A LogBox révén lehetőség van különböző gyártmányú erőgépek adatainak egy rendszerbe történő integrálására. Ez nagy előny a gyári telematikai rendszerekkel szemben, melyek csak a saját gyártmányú gépeikről tudnak adatot fogadni.

Miért iGazda?

„Az iGazda-megoldások nagy szolgálatot tehetnek azon, maximum 500 hektáron precíziós gazdálkodást folytató felhasználóinknak, ügyfeleinknek, akik a művelés során keletkezett adatokat hasznos információkká akarják alakítani. Természetesen ehhez elengedhetetlen az emberi gondolkodás, hiszen az összefüggéseket nekünk kell meglátnunk, amelyekből következtetéseket vonhatunk le és végül stratégiát alkothatunk. Ez egy jelentős lépés, hogy a keletkezett adatokból valóban hasznot hozzunk létre.” – nyilatkozta dr. Mesterházi Péter Ákos, címzetes egyetemi docens, az AXIÁL Kft. precíziós gazdálkodási csoportjának vezetője.

További információért keresse fel az Axiál Kft. honlapját.