A parlagfű Magyarországon a gyomnövények közül a legelterjedtebb, mintegy 5 millió hektár területen fordul elő, és 700 ezer hektár erősen fertőzött. A legsűrűbb gyomborítottságú helyek a megbolygatott talajú, elhanyagolt parlagterületek, mint például a nagyberuházások, ipartelepek, utak, lakótelepek és környékük. A szántóföldi növények közül elsősorban a kapás kultúrák, a napraforgó, a kukorica, nyár végén pedig a kalászos gabonák tarlói a leginkább veszélyeztetettek.

Mivel a parlagfű túlszaporodása és allergén hatása nem csupán növényvédelmi kérdés, hanem kiemelt környezet- és humánegészségügyi probléma, az összehangolt védekezést, kommunikációt és egyéb intézkedéseket továbbra is a korábban hatályos 126/2003. OGY határozattal összhangban kell kezelni.
II. Előzmények:
A parlagfű mentesítésre először 2004-ben került elkülönítésre forrás a költségvetésben. Annak felhasználásáról az adott évben megalakult "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság javaslatai alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter rendelkezett.
A Tárcaközi Bizottság a 2007. évben nyolc tárcát koordinálva negyedik éve szervezi a parlagfű mentesítéssel összefüggő programokat.
Az eddigi legfontosabb eredmények a következők voltak:
Részben a kommunikációs kampány eredményeként, részben a rendkívül megnövekedett volumenű hatósági intézkedések miatt a lakosság figyelme erőteljesen ráirányult a parlagfű kérdésre. A földhasználók, vagy földtulajdonosok jelentős és növekvő számban tanúsítottak jogkövető magatartást. A nagy számú kiszabott bírság a jövőben további javulást eredményezhet.
2005-ben megtörtént a közérdekű védekezésekről rendelkező jogszabályok módosítása, mely jelentősen meggyorsította a közérdekű védekezést elrendelő hatósági eljárást.
2004-ben a meglévő mérőállomások felújítása mellett bővült az aerobiológiai hálózat, és 2005-ben kidolgozásra került az ÁNTSZ, az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint a Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat együttműködésével a pollen előrejelzési rendszer is.
Szintén eredményesek voltak az elmúlt 3 évben a közhasznú és a közmunka programok. A legjobb eredmények "az egy város és hozzá kapcsolódó kistérségek" vonatkozásában mutathatók ki.
A megyei munkaügyi központokon keresztül a parlagfű irtással összefüggő közhasznú munkavégzésben évről évre nő a résztvevők száma. A kommunális feladatok ellátása során a parkok, közterületek, árkok, belterületi utak, temetők stb. tisztítása, tisztán tartása, rendezése történt.
A vonalas, infrastrukturális létesítmények kezelői is egyre fokozottabb figyelmet fordítanak a parlagfű-mentesítésre. Külön figyelmet érdemel a közmunka programok során megvalósuló széleskörű összefogás, ahol a Tárcaközi Bizottság, az SZMM, a települések, a MÁV Zrt. és a Magyar Közút Kht közösen biztosítják a forrást és szervezik a munkát.
Jó tapasztalatokról számoltak be a 2006. évben létrehozott megyei koordinációs bizottságok is, melyek tagjai a következő szervezetek voltak: Megyei Közigazgatási Hivatalok, Megyei Földhivatalok, Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálatok, ÁNTSZ Megyei Intézetei, Megyei Munkaügyi Központok.
A bizottságok a 2006. évre vonatkozóan feladattervet fogadtak el, amely kiemelt figyelmet fordított az érintett szervezetek közötti összehangolt cselekvésre, információáramlásra.
A bizottságok feladatai között kiemelt helyen szerepelt az önkormányzati parlagfű-mentesítés szakmai támogatása, az önkormányzatok és a feladatellátásban érintett államigazgatási szervek közötti együttműködés hatékonyságának növelése, és az ezen relációban felmerült problémák kezelése, gyűjtése, az illetékes szervekhez történő továbbítása.
III. Célok
A 2007. év egyik legfontosabb célkitűzése a közmunka programokkal továbbra is az egybefüggő területek teljes parlagfű mentesítése. További fontos cél az állami, valamint az önkormányzati területek parlagfű szennyezettségének jelentős csökkentése. Ehhez segítséget nyújthat egy eszköz pályázat kiírása. A lakosság körében elért jó eredményekhez közelítve az idei évben kiemelt feladat a mezőgazdasági területek parlagfű szennyezettségének csökkentése. Fontos cél a parlagfű országos pollenkoncentrációjának időjárási viszonyoktól független további mérséklése.
IV. 2007. évi feladatok
 1. V. országos gyomfelvételezés különös tekintettel a parlagfűre és egyéb allergén gyomfajokra. (forrás: "Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása")
  A felmérés célja - szakhatóságok és külső intézmények, szakértők bevonásával - hogy naprakész, átfogó képet adjon Magyarország gyomviszonyairól, különösen az allergén tüneteket kiváltó fajok területi eloszlásáról, gyakoriságáról, borítottságáról. Mindez a korábbi felvételezésekkel összevetve, statisztikai és térinformatikai feldolgozás segítségével lehetőséget nyújt a mentesítési programok célzott, fokozottan veszélyeztetett területeken való kivitelezésére, tervezésére. Továbbá lehetővé válik az allergén gyomok dominanciaviszonyainak elemzése, a felszaporodás abiotikus és biotikus tényezőinek vizsgálata, a gyomborítottság és a levegő pollentartalma közötti korreláció értékelése.
  Határidő: 2007. november 30.
  Felelős: FVM
 2. Eszközpályázat kiírása: (forrás: "Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása")
  Az önkormányzatok részéről óriási az igény a 2004. évi eszközpályázathoz hasonló lehetőségre, mely a saját területükön nyújt segítséget a parlagfű mentesítés megvalósítására.
  Határidő: 2007. április 30.
  Felelős: FVM, ÖTM
 3. Hatékony kapcsolat megteremtése számos agrártámogatás és az azok feltételeként meghatározott gyommentes állapot ellenőrzése (HMKÁ, HGGY), a parlagfű felderítés és a mulasztás esetén lefolytatandó hatósági eljárás (közérdekű védekezés) és a támogatási szankcionálás között.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: FVM
 4. A gyommentesítés területi (gyakorlati) tapasztalatainak, valamint a hazai és nemzetközi kutatás eredményeinek figyelembe vétele a parlagfű elleni küzdelemben a növényvédelmi szakhatóság a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, valamint a szakterületileg érintett kutatóintézetek, egyetemek segítségével (új technológiai megoldások kidolgozása).
  Határidő: folyamatos
  Felelős: FVM
 5. Fokozott ellenőrzés és tájékoztatás az állami tulajdonú földterületek parlagfű mentesítése érdekében
  Határidő: folyamatos
  Felelős: FVM
 6. Fokozott ellenőrzés a pollenszennyezettség szempontjából nagyobb kockázatot jelentő kultúrákkal fedett és tarló állapotú mezőgazdasági területeken.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: FVM
 7. Közmunka programok indítása a környezet rendezésére és ezzel összefüggésben a parlagfű-mentesítésre, különös tekintettel a városi, illetve kistérségi területekre, a Velencei-tó és a Tisza-tó kiemelt turisztikai övezeteire, valamint a Balaton környékére.
  Határidő: 2007. június 1.
  Felelős: SZMM
 8. A regionális munkaügyi központokon keresztül a decentralizált keretekből regionális (kistérségi) közhasznú munkaprogramok indításának, intézkedési tervek kidolgozásának kezdeményezése, a parlagfű irtással összefüggő önkormányzati kezdeményezések támogatására, illetve a regionális szintű koordináció kialakítására.
  Határidő: 2007. április 1.
  Felelős: SZMM
 9. Természetvédelmi kezelésű területeken végzett gyommentesítés közmunkaprogram keretében.
  Határidő: 2007. november 30.
  Felelős: KvVM
 10. Az útépítéssel, vonalas létesítményekkel összefüggő pályázatok kiírásánál a parlagfű elleni védekezés követelményként való beépítésének kezdeményezése a pályázati kiírásba és az elbírálási feltételekbe.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: GKM
 11. A vonalas infrastrukturális létesítmények (közút, vasút, autópálya, árvízvédelmi és tározó töltések, kisvízfolyások és csatornák partjai) kezelőinek felelősségébe tartozó parlagfűvel fertőzött területeken, különösen a települések környezetében, az átkelési szakaszokon, valamint a kiemelt idegenforgalmi körzetekben évente bővülő parlagfű-mentesítés végzése.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: GKM, KvVM
 12. A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság mintájára létrehozott megyei Koordinációs Bizottságok további működtetése, a régiós felosztás szerinti átalakítása, a régiónként felmerülő mentesítési feladatok és az ahhoz rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának koordinálása, a helyi együttműködések támogatása.
  Határidő: 2007. április 30.
  Felelős: ÖTM
 13. A parlagfű mentesítési eljárások ösztönzése és megkönnyítése érdekében a települések részére készült útmutató átdolgozása, és az önkormányzatoknak, állami földtulajdonosoknak való eljuttatása.
  Határidő: 2007. június 30.
  Felelős: ÁNTSZ, ÖTM
 14. A 2006-ban elkészült oktatási mintaprojekt CD-jéről készített rövid ismertető és néhány kiemelt részlet megjelentetése a Sulinet-en.
  Határidő: 2007. június 30.
  Felelős: OM
 15. Az oktatási mintaprogram alapján kidolgozott terv szerint regionális továbbképzések tervezése, melyek keretében segítséget nyújtanak a pedagógusoknak, az iskolákkal együttműködni kívánó társadalmi szervezetek és egyesületek szakembereinek a CD-n található anyag minél hatékonyabb felhasználásához.
  Határidő: 2007. november 30.
  Felelős: OM
 16. Vetélkedő indítása a Sulineten, mely a parlagfű elleni védekezés hatékonyabbá, szélesebb körűvé tételét szolgálná a CD anyagának felhasználása által.
  Határidő: 2007. november 30.
  Felelős: OM
 17. Az Aerobiológiai Hálózat működtetése, pollen előrejelzés közzététele május-szeptember hónapokban. (Változatlan forrás esetén legalább 2 állomáson meg kell szüntetni a leolvasást.)
  Határidő: folyamatos
  Felelős: ÁNTSZ
 18. Folyamatos, egységes és hatékony kommunikáció az ÁNTSZ koordinálásában, melyben erőteljesebb hangsúlyt kell kapnia a mezőgazdasági munkákhoz kötött mentesítési feladatoknak
  Ezen belül kommunikációs tájékoztató tevékenység, programok folytatása a kiemelt vegetációs időszakban a parlagfű okozta allergén pollenhatás csökkentéséhez, valamint a közös érdek felismeréséhez szükséges szemléletváltás érdekében. Továbbá kiemelt kommunikáció a védekezési alternatívákról, a parlagfű azonosítását és felszaporodásának meggátlását segítő ismeretekről, a mentesítés jogi hátteréről, a kapcsolódó hatósági intézkedésekről és szankciókról.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: ÁNTSZ, FVM, KvVM
 19. Civil szervezetek támogatása: A korábbi évhez hasonlóan a civil szervezetek támogatása nem központilag, hanem helyileg, regionálisan valósul meg. A helyi közösségekben a parlagfű-mentesítésben legaktívabb civil szervezetek pályázhatnak a mentesítéssel közvetlenül összefüggő programjaik támogatására.
  Határidő:2007. május 30.
  Felelős: ÁNTSZ FVM KvVM
 20. Parlagfű-mentesítő hét meghirdetése hagyományosan június utolsó hetében (június 25-30. között), mely az egyik utolsó időpont a még nem virágzó parlagfű elleni védekezésre.
  Határidő: 2007. június 30.
  Felelős: EüM, FVM, GKM, KvVm, ÖTM,
 21. Parlagfű koordinátorok helyi programjainak regionális és kistérségi szinten való megvalósítása.
  Határidő: folyamatos
  Felelős: ÁNTSZ
Jóváhagyta:
Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Költségterv
Feladat
Megvalósító
Összeg
1. Közérdekű védekezés feladatainak ellátása
400 millió Ft
1.1. Eszközpályázat
FVM, ÖTM
70 millió Ft
1.2. Országos gyomfelvételezés
FVM
30 millió Ft
1.3. Közérdekű védekezés
FVM ÖTM
300 millióFt
2. "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok támogatása
420,6 millió Ft
2.1. Közmunka programok (Városi irányítású kistérségi programok, Velencei tó fenntartás, Tisza-tó fenntartás, Balaton fenntartás)
SZMM
290 millió Ft
2.2. Parlagfű koordinátorok helyi programjai, Web lap működtetése
ANTSZ
30 millió Ft
2.3. Aerobiológiai hálózat működtetése
ANTSZ
5 millió Ft
2.4. Kommunikációs programok, nyeremény játékok
ANTSZ FVM
45 millió Ft
2.5. Civil szervezetek számára támogatás
ANTSZ KVvM FVM
20 millió Ft
2.6. Oktatási programok
OM
5 millió Ft
2.7. Regionális Koordinációs Bizottságok felállítása
ÖTM
14 millió Ft
2.8 Parlagfű-mentesítő hét eseményei
KvVM, EÜM, FVM, ÖTM, GKM
7 millió Ft
2.9 Tárcaközi Bizottság működése
FVM
4 millió Ft
2.10. Tartalék
0,6 millió Ft
Összesen:
820,6 millió Ft


Forrás: FVM - Élelmiszerlánc-bztonsági, Állat- és Növényegészségügyi Főosztály