Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről

 

Név

 

Születési hely, idő

 

Anyja neve

 

Lakcím

 

Szem. ig. szám

 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),

másrészről …………………………………. (adószám: ……………………) képviseletében

Név

 

Születési hely, idő

 

Anyja neve

 

Lakcím

 

Adóazonosító jele

 

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Az Eladó eladja a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingóságokat:

Ingóság megnevezése

Összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

2. A Vevő megveszi az első pontban megjelölt ingóságot.

3. Az Eladó az ingóság per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tulajdonát képező ingóságokat összesen ……….……. Ft, azaz …………………………………………… forint vételár megfizetése ellenében adja el a Vevőnek, aki azt megtekintett és megvizsgált állapotban a fenti vételárért megvásárolja. A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vevő egy összegben teljesít.

5. A Vevő az ingóságot a teljes vételár kifizetésekor veheti birtokába. Ettől az időponttól kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben. a Polgári Törvénykönyv Negyedik részének I. címében található általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §), a Ptk. részletvételre vonatkozó 376. §-át, valamint az adásvételre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 365–369. §) kell alkalmazni.

7. E szerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: …………………………., ……. év …………………… hó …………….. napján.

___________________________________                                            ___________________________________

Eladó                                                                                                   Vevő

 

Tanú neve, lakcíme:                                                                         Tanú neve, lakcíme:

A szerkeszthető Word dokumentumot itt töltheti le.

amely létrejött egyrészről

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Lakcím

Szem. ig. szám

mint eladó (a továbbiakban: Eladó),

másrészről …………………………………. (adószám: ……………………) képviseletében

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Lakcím

Adóazonosító jele

mint vevő (a továbbiakban: Vevő) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Az Eladó eladja a kizárólagos tulajdonában álló alábbi ingóságokat:

Ingóság megnevezése

Összeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

2. A Vevő megveszi az első pontban megjelölt ingóságot.

3. Az Eladó az ingóság per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.

4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a tulajdonát képező ingóságokat összesen ……….……. Ft, azaz …………………………………………… forint vételár megfizetése ellenében adja el a Vevőnek, aki azt megtekintett és megvizsgált állapotban a fenti vételárért megvásárolja. A Szerződő Felek megállapodása szerint a Vevő egy összegben teljesít.

5. A Vevő az ingóságot a teljes vételár kifizetésekor veheti birtokába. Ettől az időponttól kezdődően viseli annak terheit, szedi hasznait és ebben az időpontban száll át a kárveszély viselése is.

6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben. a Polgári Törvénykönyv Negyedik részének I. címében található általános szerződési szabályokat (Ptk. 198–338. §), a Ptk. részletvételre vonatkozó 376. §-át, valamint az adásvételre vonatkozó rendelkezéseit (Ptk. 365–369. §) kell alkalmazni.

7. E szerződés kettő példányban készült, melyet a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.

Kelt: …………………………., ……. év …………………… hó …………….. napján.

___________________________________ ___________________________________

Eladó Vevő