Adásvételi szerződésELADÓ:

……………………….,
születési hely és idő:
születési név:
lakcím:
anyja neve:
állampolgársága:
személyazonosító igazolvány száma:

mint Eladó a továbbiakban: Eladó, valamint másrészről

VEVŐ:

………………………………..
születési hely és idő:
születési név:
lakcím:
anyja neve:
állampolgársága:
személyazonosító igazolvány száma:


............................................................ mint Vevő, a továbbiakban Vevő, Vevő és Eladó a továbbiakban együtt Szerződő felek között, az alábbiak szerint:1. Eladó eladja, Vevő pedig megveszi Eladó kizárólagos tulajdonában levő ………… típusú (gyártási év: …., műszaki adatok: ………), ……….. forgalmi rendszámú, ………. motorszámú, …………… alvázszámú, …... törzskönyvi számú  az alábbi tartozékaival együtt: ……..

2. Jelen szerződés visszterhes tulajdonátruházó szerződésnek minősül. A ……………. vételára (ÁFA-val növelten)…………,-Ft, azaz ………….. forint. A teljes vételárat Vevő a jelen szerződés aláírásakor, készpénzben megfizette Eladónak. Eladó a vételár maradéktalan átvételét a szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza.

3. Eladó a ……… és tartozékait a Vevőnek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja, annak tulajdonjogáról a vételár megfizetésének ellenében lemond. Vevő kijelenti, hogy a ………..-t jelen szerződés aláírásával egyidejűleg birtokba vette.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy a birtokba adáskor a ………. kilométerórájának állása az alábbi volt: ……..

5. Eladó a ………… átadásával egyidejűleg az ahhoz kapcsolódó minden szükséges iratot, az ….. kulcsait, valamint a ….. pótkerekét hiánytalanul átadta Vevő részére, amely azok átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri.

6. A …………. Vevő részére történő átadásával egyidejűleg a kárveszély Vevőre átszáll.

7. Eladó szavatol azért, hogy Vevő korlátozásmentes tulajdonjogot szerez. A ………..-n harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a tulajdonjog megszerzését akadályozza, továbbá a nyilvántartásban forgalmazási korlátozás nem szerepel.

8. Eladónak nincsen tudomása arról, hogy a ……….. olyan hibája van, amely a rendeltetésszerű használatot nehezíti, vagy akadályozza. Eladó a …… általa nem ismert, rejtett hibájáért, és az ezekből eredő esetleges károkért való felelősségét kifejezetten kizárja, amit Vevő jelen szerződés aláírásával tudomásul vesz.

9. Vevő kijelenti, hogy a …………-t megtekintett és kipróbált állapotban veszi át.

10. Vevőt terhelik a tulajdon-átruházással kapcsolatban felmerült illetékek és költségek.

11. Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy magyar állampolgár/Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság/………….

12. Vevő kötelességet vállal arra, hogy jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül a …… tulajdonában jelen szerződés következtében beállott változást bejelenti az illetékes hatóságnál.

13. Eladó kötelességet vállal arra, hogy a tulajdon-átruházás tényét jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül a közlekedési hatóságnál bejelenti.

14. Szerződő felek kijelentik, hogy megismerték a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

15. Szerződő felek kijelentik, hogy  tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.

16. Jelen szerződés 3 számozott oldalból áll, 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány Eladót, 1 példány Vevőt illeti meg.

17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.


Eladó és Vevő jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

…………….., 2015. ………….. ……

…………………………………………
Eladó
………………………………………………
Vevő
Tanú neve, lakcíme:
Tanú neve, lakcíme: