Haszonbérleti szerződés

1/1 tulajdoni arányú ingatlanra, pénzben fizetett haszonbérleti díj eseténAmely létrejött egyrészről
név:……………….. szül. ………………..
szül. hely és idő, anyja neve: ………………………. an:……………..
személy azonosító száma:………………..
állampolgársága: osztrák
adóazonosító jele/adószáma:……………………..
agrárkamarai azonosító száma (amennyiben rendelkezik vele):
lakcím:…………………………
mint földtulajdonos a továbbiakban: Haszonbérbeadó


másrészről

név:………………. szül. …………….
szül. hely és idő, anyja neve: …………………. an:…………………………
személy azonosító száma:………………….
állampolgársága:magyar
adóazonosító jele/adószáma:…………………..
agrárkamarai azonosító száma (amennyiben rendelkezik vele):………………………….
MVH regisztrációs szám: …………………… ,
lakcím:…………………………..
a továbbiakban mint Haszonbérlő között a megjelölt helyen és időben a következő feltételek szerint.

1. Haszonbérbeadó haszonbérbe adja, haszonbérlő pedig haszonbérbe veszi
A [Település] …………helyrajzi számon nyilvántartott, …….. ha ………… m2 alapterületű, ………… művelési ágú …………… aranykorona értékű ingatlant.
Haszonbérbeadó szavatolja a földrészlet teher, per- és igénymentességét, továbbá zavartalan használatát. Kijelenti, hogy az ingatlanon környezeti károsodás nincs.

2. A haszonbérleti szerződést
A jóváhagyás napjától kezdődően
…………. év …………… hó. ………….napjáig, azaz ………. gazdasági évre kötik.

3. A szerződő felek megállapodása szerint a haszonbérleti díj éves összege  …………Ft/ha, azaz ……..forint /hektár. A szerződő felek megállapítják, hogy a haszonbérleti díj nem ÁFA köteles. Amennyiben azt a haszonbérbeadó a saját elhatározásából ÁFA kötelesség tenné, úgy az a bérlőre nem lehet terhesebb a megállapodott haszonbérnél. Amennyiben a haszonbérbeadó jogszabályváltozás miatt köteles lenne ÁFA-t felszámítani, akkor az e szerződésben meghatározott haszonbér nettó összeg.

A kifizetés a tárgyév december 15-ig esedékes.

A fentiek alapján ezzel a díjtétellel az első haszonbérleti díj 202….. …… hó …….napjáig esedékes a haszonbérbeadó választása szerint készpénzben vagy az általa külön megadott bankszámlára átutalással.

4. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződésben meghatározott haszonbérleti díj évente a KSH által megadott előző évi infláció mértékével emelkedik, először 201….. évben, a 201….-os bérleti díjjal, mint alappal számolva.

A haszonbérlő esetleges késedelmes fizetése esetén a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot köteles fizetni a haszonbérbeadónak.

5. A haszonbérlő a bérelt terület használatára és hasznainak szedésére csak a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően jogosult. Köteles betartani a természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi előírásokat.

6. A szerződő felek megállapítják, hogy e szerződés az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. A haszonbérbeadó vállalja vállalja, hogy a szerződést mindkét fél aláírásától számított 8 napon belül a földforgalmi törvény és végrehajtási törvénye szerint az előhaszonbérleti jogosultakkal való közlése céljából az illetékes jegyzőhöz benyújtja.

A haszonbérlő jogosult és köteles az általa már megtekintett ingatlant a jóváhagyás kézhezvételétől számított 8 napon belül birtokba venni. A birtokba vételtől számított 30 napon belül jogosult és köteles a földhasználatot a földhasználati nyilvántartásba bejegyezni.

A haszonbérbeadó vállalja, hogy amennyiben a jóváhagyatással és bejelentéssel kapcsolatban bármilyen nyilatkozatot kell tennie, okiratot alá kell írnia, a haszonbérlő által előkészített iratokat haladéktalanul aláírja

7. Azonnali hatályú felmondás, vagy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a haszonbérbeadó köteles a földrészleten a gazdasági évben addig elvégzett munkálatok költségeivel haszonbérlő felé elszámolni. A bérleti jogviszony megszüntetése esetén a földet olyan állapotban kell visszaadni, hogy a termelés azonnal folytatható legyen.

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a haszonbérleti időszak utolsó évének vége előtt hat hónappal kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni a szerződés meghosszabbításának szándékáról, illetőleg a szerződés megszűnéséről.

9. Haszonbérlő a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), valamint a földforgalmi törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. Törvény alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

A földhasználati szerződés fennállta alatt megfelelek a 2013. évi CXXII törvény 40 § (1)-(4) bekezdésében foglalt és a 41. §-ban foglalt feltételeknek.
a., földhasználati  jog megszerzésére jogosultsággal rendelkezem; földművesként az illetékes hatóság ……………….. szám alatt nyilvántartásba vett.
b., a szerződésben megjelölt föld használatát másnak nem engedem át, azt magam használom;
c., a szerződés időtartama alatt az adott földrészletre vonatkozóan eleget teszek földhasznosítási kötelezettségemnek;
d., nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozásom;
e, a földforgalmi törvény szerinti előhaszonbérleti jogosultsággal nem rendelkezem/ ………. alapján rendelkezem:
f, kijelentem, hogy a 2013. évi CXXII törvény  16 §-ban és a  43 §-ban foglalt  birtokmaximumot nem lépem túl.

10. A haszon bérbeadó tudomásul veszi, hogy a haszonbérlet tartama alatt az ingatlannal és az azon folyó termeléssel kapcsolatos minden támogatás a haszonbérlőt illeti meg, de a haszonbérlő vállalja a költségek az esetleges adók és közterhek megfizetését is.

11. A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés esetleges azonnali hatályú megszűnése esetén az ingatlanról a zöldleltárt jogosult a következő betakarítási időszakban betakarítani.

12. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik fél a szerződésben meghatározott címét megváltoztatja, úgy azt a másik féllel legkésőbb 10 napon írásban e szerződésben meghatározott címre postai úton megküldi.

13. Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Egyebekben a Polgári Törvénykönyv, a földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

14. A szerződő felek közül a haszonbérlő, előhaszonbérleti joggal élés esetén az előhaszonbérleti joggal élő viseli az összes költséget, ide értve a földhivatali igazgatási szolgáltatási díjat.

A felek a jelen haszonbérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. Mindkét fél egy – egy eredeti szerződést átvett.


Kelt: ……………, 2023. ……… hó …… .nap


……………………..
Haszonbérbeadó
…………………….
Haszonbérlő

Tanú neve, lakcíme:                                                                     Tanú neve, lakcíme: