A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása
1. § (1) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) központi hivatal. Az MgSzH-t a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(2) Az MgSzH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

(3) Az MgSzH-t elnök vezeti (a továbbiakban: elnök).

(4) A miniszter irányítási jogkörében
a) az elnök javaslata alapján kinevezi és felmenti az MgSzH különböző szakterületekért felelős elnökhelyetteseit (a továbbiakban: elnökhelyettesek) és az MgSzH egyes területi szerveit (a továbbiakban: területi szervek) vezető főigazgatókat (a továbbiakban: főigazgatók),
b) jóváhagyja az MgSzH éves munkatervét,
c) jóváhagyja az MgSzH feladataival összefüggő elektronikus ügyintézés és adatátvitel fejlesztését.

(5) Az MgSzH székhelye Budapest.
2. § (1) Az MgSzH feladatát Központja és a területi szervei útján látja el. Az MgSzH Központja és területi szervei is önálló jogi személyiséggel rendelkeznek.
(2) Az MgSzH területi szerveinek megnevezését, székhelyét és illetékességi területét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az MgSzH Központja az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik, az MgSzH területi szerveinek illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a nevében megjelölt közigazgatási területre terjed ki.
Az MgSzH szervezete
3. § (1) Az MgSzH központi szerve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: Központ).
(2) A Központ székhelye Budapest.
(3) A Központ önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
(4) A területi szervek részben önállóan gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tekintetben részjogkörű költségvetési szervek.
(5) A területi szerv feladatainak megfelelő ellátására és ügyfélszolgálat biztosítására körzeti irodákat kell működtetni. A körzeti irodának nincs önálló jogi személyisége. A körzeti irodákat a szervezeti és működési szabályzatban fel kell sorolni.
(6) Egyes ismétlődő helyszíni feladatok ellátására, a területi szerv vezetője – az MgSzH elnökének jóváhagyásával – szervezeti egységnek nem minősülő kirendeltséget hozhat létre, illetve szüntethet meg. Az MgSzH elnöke külön jogszabályban előírt speciális szakmai feladatok országos szintű ellátására ügyfélkapcsolatot nem lebonyolító, a Központ közvetlen alárendeltségében működő kirendeltséget is létrehozhat.
(7) Az állategészségügyi, illetve növényegészségügyi határkirendeltség létrehozatalára, megszüntetésére a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

4. § Az elnök
a) közvetlenül vezeti a Központot,
b) javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek és a főigazgatók kinevezésére,
c) – a kinevezés és a felmentés kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat az elnökhelyettesek és a főigazgatók felett,
d) az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettesének javaslata alapján kinevezi és felmenti a területi szervek igazgatóit (a továbbiakban: igazgató),
e) felelős az MgSzH részére jogszabályban, állami irányítás egyéb jogi eszközében, illetve megállapodásban meghatározott feladat hatékony ellátásáért, amelyről évente beszámol a miniszternek,
f) felelős az MgSzH feladatellátásának minőségbiztosításáért,
g) elkészíti és jóváhagyásra a miniszter elé terjeszti az MgSzH éves munkatervét,
h) javaslatot tesz a szervezeti és működési szabályzat megalkotására, illetve módosítására,
i) javaslatot tesz az MgSzH költségvetésének megállapítására,
j) felelős az MgSzH költségvetésének betartásáért,
k) működteti az MgSzH laboratóriumait,
l) jogszabályban meghatározott keretek között kidolgozza és – a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus ügyintézést és adatátvitelt az MgSzH feladatellátásával összefüggésben,
m) jóváhagyja a területi szervek kirendeltségeinek létesítését, megszüntetését, ha a létesítést, illetve megszüntetést nem jogszabály rendelte el,
n) szabályozza a kiadmányozás rendjét a területi szervek vonatkozásában.

5. § Az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettese
a) javaslatot tesz az elnöknek az igazgatók kinevezésére,
b) az MgSzH területi szervének köztisztviselőjét jogszabályban meghatározott járványügyi vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő esetben közvetlenül utasíthatja feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására, továbbá jelentést kérhet.

6. § A főigazgató
a) közvetlenül vezeti a területi szervet,
b) – a kinevezés és a felmentés kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatók felett.
Az MgSzH eljárása
7. § (1) Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a területi szerv, másodfokon a Központ jár el.
(2) A Központ közigazgatási hatósági ügyben országos illetékességgel jár el. Döntése ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.
8. § Az elnök a helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselő részére a 2. számú mellékletben meghatározott minta szerinti igazolványt állít ki.
9. § Az MgSzH alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül és azzal összefüggésben, külön jogszabályban meghatározottak szerint kutatási, oktatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgálati, szaktanácsadási, szakértői, tervezési és egyéb feladatokat is elláthat, vállalkozási tevékenységet folytathat.


2007.01.02. 14:41