I. Az Eu­ró­pai Unió bio­ló­giai növény­védő sze­rek­re is ki­ter­jedő új szeren­ge­dé­lye­zé­si rend­sze­rét 2008-ban tű­zi na­pi­rend­re a Bi­zott­ság. Az eu­ró­pai tu­do­má­nyos in­té­ze­tek rész­vé­te­lé­vel 2006-ban in­dí­tott EU REBECA-projekt (Ren­de­let a bio­ló­giai ágen­sek­ről), töb­bek kö­zött, a bio­ló­giai növényvédő sze­rek le­het­sé­ges koc­ká­za­tai­val, to­váb­bá az EU és az ame­ri­kai sza­bá­lyo­zók össze­ha­son­lí­tá­sá­val is fog­lal­ko­zik. A cél ha­té­ko­nyabb és ke­vés­bé bo­nyo­lult en­ge­dé­lye­zé­si rend­szer ki­dol­go­zá­sa a biz­ton­ság fenn­tar­tá­sa, a költ­sé­gek csök­ken­té­se, va­la­mint a for­ga­lom­ba he­lye­zés meg­könnyí­té­se vé­gett. A mik­ro­bio­ló­giai ha­tá­sú növényvédő sze­rek új ér­té­ke­lé­si és en­ge­dé­lye­zé­si sza­bá­lyo­zóit 2005-ben épí­tet­ték be az EU 91/414 Irány­elv a nö­vény­védő sze­rek for­ga­lom­ba ho­za­ta­lá­ról cí­mű jog­sza­bá­lyá­ba. Az ipar és az en­ge­dé­lyező ha­tó­ság egyaránt külön­ál­ló, a bio­ló­giai növényvédő sze­rek ter­mé­sze­tét job­ban fi­gye­lem­be vevő sza­bá­lyo­zást szor­gal­maz.

II. Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság nem ter­ve­zi a Ge­ne­ti­kai­lag mó­do­sí­tott élelmiszerekről és ta­kar­má­nyok­ról szó­ló 1829/2003 szá­mú EU ren­de­let mó­do­sí­tá­sát.

III. Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság Élel­me­zés­ügyi és Állategészségügyi Hi­va­ta­lá­nak (FVO) 2006 ele­jén foly­ta­tott el­lenőrzése ered­mé­nye­ként, a cseh en­ge­dé­lye­zé­si ha­tó­ság 2006 vé­gétől to­váb­bi fej­lesz­té­se­ket ter­vez a ge­ne­ti­kai­lag mó­do­sí­tott szer­ve­ze­tek (GMO) vizs­gá­la­ta te­rén. Az FVO aján­lá­sa sze­rint a vizs­gá­lat­nak ki kell ter­jed­nie a ta­kar­má­nyok el­ke­rül­he­tet­len GM szennyeződésének ér­té­ke­lé­sé­re, a vizs­gá­ló la­bo­ra­tó­riu­mok ISO szab­vá­nyok sze­rin­ti be­so­ro­lá­sá­ra, to­váb­bá élel­mi­sze­rek és ta­kar­má­nyok szé­le­sebű kö­rű GMO vizs­gá­la­tá­ra.

IV. In­diai szak­em­be­rek ame­ri­kai egye­te­me­ken folyt kép­zé­sét kö­vetően, az in­diai és az ame­ri­kai kor­mány kö­zös mezőgaz­da­sá­gi tu­do­má­nyos prog­ra­mot in­dít In­diá­ban, az In­diai Nem­ze­ti Tu­do­má­nyos Köz­pont­ban, pl.: ví­rus­sal szem­ben el­lenál­ló GM-növények ki­fej­lesz­té­sé­nek ku­ta­tá­sá­ra és a bor­só genom vizs­gá­la­tá­ra

V. Ame­ri­kai tech­no­ló­giai vál­la­lat, a Cibus (USA, Ka­li­for­nia, San Diego) gyom­ir­tó szer­­rel szem­ben to­le­ráns, ge­ne­ti­kai­lag nem mó­do­sí­tott nö­vé­nye­ket vizs­gál új ne­me­sí­té­si rend­sze­ré­ben, hogy her­bi­cidto­le­ráns rep­cét 2009-ben és ku­ko­ri­cát 2010-ben le­hes­sen ter­mesz­te­ni. A mód­szert később bú­zá­ra, ku­ko­ri­cá­ra és ci­rok­ra is ki­ter­jesz­tik. Az „irá­nyí­tott mutagenézis” prog­ram­mal a nö­vény sa­ját DNS-ja­ví­tó me­cha­niz­mu­sát al­kal­maz­zák a DNS-szekvenálás ap­ró, de je­lentős vál­toz­ta­tá­sá­ra. GM-szerű tu­laj­don­sá­go­kat fej­lesz­te­nek ki a nö­vé­nyek­ben ide­gen ge­ne­ti­kai anyag be­vi­te­le nél­kül.

Bö­ször­mé­nyi Ede
NTKSz