1. A támogatás célja:
 
Az agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek működési költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.
 
2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi működési kiadásokra igényelhető:
 
Költségvetési támogatás igényelhető az alapszabály szerinti működés költségeinek azon hányadához, amelyet a szervezet saját forrásból nem tud fedezni, és amelyek fontos közösségi célok megvalósítását szolgálják, így különösen:
a) az irodák, egyesületi helyiségek fenntartási, működési költségeihez,
b) tagsággal való kapcsolattartás költségeihez,
c) személyi feltételek biztosításához,
d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez,
e) közgyűlések és más egyesületi összejövetelek rendezési költségeihez,
f) weboldal fenntartásához,
g) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények költségeihez,
h) az oktatási programok költségeihez,
i) ismeretterjesztő kiadványok készítésének költségeihez.
A támogatás vissza nem térítendő.
A támogatás beruházási célra nem igényelhető.
 
3. A pályázók köre:
 
Pályázatot nyújthatnak be azok az ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek amelyek:
a) tagságuk önkéntes tevékenységét közérdekű társadalmi célok érdekében szervezik, és
b) az 1989. év II. törvény alapján bírósági végzéssel igazolt nyilvántartásba vételük megtörtént, és
c) tevékenységüket az ország területén fejtik ki, és
d) hitelesített érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
4. Nem pályázhatnak:
 
a) az alapítványok,
b) a közalapítványok,
c) a köztestületek,
d) a közhasznú társaságok,
e) az egyházi jogi személyek,
f) a pártok
g) a gazdasági társaságok.
 
5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:
 
A támogatásra az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszeg 100 millió forint.
Az egy pályázattal elnyerhető támogatás összege 200.000 forinttól 5 millió forintig terjedhet.
 
6. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
 
A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete), szöveges részből és mellékletekből áll.
a) a pályázat szöveges részének tartalmaznia kell:
 • a támogatási igény leírását,
 • a 2007. évi költségvetési tervet,
 • a pályázó tevékenységének, költségvetési és vagyoni helyzetének bemutatását,
 • az esetlegesen tervezett programot és annak a költségvetését is tartalmazó részletes leírását,
 • az előző évi tevékenység bemutatását és eredményességét,
 • a pályázó reprezentativitásának bemutatását, különösen az alábbi mutatókon keresztül: taglétszám, egy főre eső és összes tagdíj, tagok által lefedett termelési potenciál/ha, vagy állat létszám,
b) a pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
 • 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről (bírósági végzés vagy kivonat),
 • az aláírásra jogosult személy aláírási címpéldányát, közjegyző által hitelesítve,
 • a pályázó számlavezető pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását, a pontos számlaszám megjelölésével a pályázó bankszámlájának vezetéséről,
 • a pályázó nyilatkozatát adószámáról, adóazonosító jeléről, társadalombiztosítási azonosító jeléről, társadalombiztosítási folyószámla számáról, statisztikai számjeléről és a szervezet típusáról,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy végrehajtási eljárás ellene nincs folyamatban,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel - amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy ÁFA visszatérítési joggal rendelkezik-e,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata pozitív elbírálása esetén főbb adatainak az FVM és Magyar Államkincstár honlapján történő nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával végzi,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a felhívás 11. pontjában részletezett jogosulatlan igénybevétel esetére a támogatás - jegybanki alapkamat kétszeresével növelt - teljes, illetve fel nem használt összegére a minisztérium számára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet ad,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeket és követelményeket tudomásul veszi,
 • a pályázó alapszabályát.
A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, a mellékelt nyilatkozati űrlap (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) igénybevételével kérjük elkészíteni.
 
7. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:
 
a) a pályázatot zárt borítékban, kettő példányban, kizárólag postai úton lehet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához benyújtani (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.),
b) a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani (a második példány az eredeti fénymásolata is lehet),
c) a pályázati adatlap tartalma nem változtatható meg és nem javítható,
d) a pályázat benyújtásának (feladásának) határideje: 2007. április 02.
e) hiánypótlásra nincs lehetőség.
 
8. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok:
 
a) a hiányosan, a nem előírt példányszámban, a határidő után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat elutasításra kerül,
b) a pályázó valótlan adatszolgáltatást tartalmazó pályázata elutasításra kerül,
c) a pályázó pályázata elutasításra kerül, ha a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,
d) elutasításra kerül, ha az elmúlt öt évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el,
e) bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázat kerülhet.
f) a pályázat elbírálását a FVM államtitkára által létrehozott bíráló bizottság végzi,
g) a pályázat elbírálására 2007. május 09-ig kerül sor,
h) a pályázat forráshiány miatt elutasításra kerülhet,
i) a nyertes pályázó a döntéshozataltól számított 15 napon belül értesítést kap.
j) az értékelés szempontjai: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve hitelessége, a szervezet működőképessége, tagságának kiterjedtsége, a szervezet tevékenységének eredményessége és költségviselési képessége,
k) a minisztérium a pályázatot nem küldi vissza,
l) a pályázati kiírás és a nyertes pályázók főbb adatai a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben és az FVM honlapján (www.fvm.hu) közzétételre kerülnek,
m) a bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.
 
9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:
 
a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható,
b) az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható,
c) a támogatást elnyert pályázó aláírási címpéldányt benyújtott képviselőjével a minisztérium támogatási szerződést köt,
d) a szerződés tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek részletes szabályozását,
e) a támogatás kifizetésének feltétele az, hogy a támogatást elnyert pályázó igazolja azt, hogy az azonnali beszedési megbízás Minisztérium általi érvényesítéséhez a bankszámláját vezető pénzügyi intézménynek felhatalmazó levélben megbízást adott,
f) a támogatás folyósítását az FVM Költségvetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya végzi,
g) a támogatás teljes összege a tárgyévben keletkezett kiadásokra használható fel,
h) a pályázónak nyújtott támogatás más társadalmi szervezetnek tovább nem adható, a működési kiadásokkal összefüggésben más társadalmi szervezet felé történő kifizetésként nem számolható el.
 
10. Elszámolás a tárgyévben keletkezett működési költségekről, kiadásokról:
 
a) a pályázó az elnyert támogatási összegről a felhasználását követően, de legkésőbb 2008. január 15-ig köteles a beszámolót és az elszámolást az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályához megküldeni,
b) az elszámolás szöveges részéből és a mellékletekből egyértelműen ki kell tűnnie annak, hogy a támogatás a pályázatban meghirdetett, és vállalt célokra került felhasználásra,
c) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott támogatási összeget más támogatásnál nem számolta el,
d) az elszámolásnak célszerűen jogcím szerinti bemutatásban kell tartalmaznia a konkrét és azonosítható felhasználásokat (jogcím és a hozzárendelt pénzeszköz),
e) a lehetséges felhasználási jogcímek részben a támogatott feladat tartalomból, részben a számviteli törvényben és a 249/2000. (XII. 30.) Korm. rendeletben rögzített általánosan használatos terminológiák szerint alakíthatók ki,
f) a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését, elfogadását a FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya az illetékes szakfőosztályok bevonásával végzi.
 
11. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának következményei:
 
A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetési céltól eltérő felhasználása, a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a támogatás teljes, illetve fel nem használt része jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pályázó a támogatás teljes, illetve fel nem használt - jegybanki alapkamat kétszeresével növelt - összegét köteles a minisztérium részére visszafizetni.
 
Csatolt dokumentumok:
Nyilatkozat (RTF)
Adatlap (RTF)