A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. §
A támogatás célja, hogy ösztönözze a szőlőültetvények kivágását, és ezzel csökkenjen a szőlőtermesztés alatt álló területek nagysága.
Fogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) ültetvény: művelés alatt álló, borszőlőtermesztésre alkalmas terület,
b) összefüggő terület: a kérelemben jelölt, akár több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet ültetvény, más művelési ágba sorolt terület, vagy külön helyrajzi számmal ellátott út határol,
c) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben szereplő terület pontos térbeli azonosítását biztosító, kiegészítő szakadatokkal ellátott térképi dokumentum,
d) művelés alatt álló ültetvény: az olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő fitotechnikai munkát, a megelőző növényvédelmet és a gyomirtást elvégezték,
e) kivágás: olyan tevékenység, amely során a tőkék föld feletti részeit, illetve a föld alatti részeiből legálabb a gyöktörzset eltávolítják, a támrendszert a területről teljes egészében elszállítják, és az ültetvény területét mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotba hozzák,
f) átlagos borkihozatal: az ültetvény öt borpiaci évre (2002-2006) vonatkozó hegybíró által igazolt termésátlaga.
A támogatás mértéke
3. §
(1) A támogatás mértéke:
a) 1450 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal kevesebb, mint 20 hl;
b) 3400 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 20 hl, de kevesebb, mint 30 hl;
c) 4200 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 30 hl, de kevesebb, mint 40 hl;
d) 4600 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 40 hl, de kevesebb, mint 50 hl;
e) 6300 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 50 hl, de kevesebb, mint 90 hl;
f) 8600 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 90 hl, de kevesebb, mint 130 hl;
g) 11100 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 130 hl, de kevesebb, mint 160 hl;
h) 12300 eurónak megfelelő forintösszeg, amennyiben a hektáronkénti átlagos borkihozatal legalább 160 hl.
(2) Amennyiben a kivágandó ültetvény nagysága 0,1 ha és 0,25 ha között van, és ez a kérelmező birtokában vagy használatában lévő teljes szőlőterület, a támogatás mértéke hektáronként legfeljebb 4300 eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) Kizárólag szőlőtermelő esetén a borkihozatal a szőlőtermésátlag 70%-a. Must esetén a borkihozatal a must termésátlag 95%-a.
(4) A támogatási igény meghatározásakor a forintra történő átszámítást azon borpiaci év augusztus 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni, amikor a kérelmet benyújtották.
(5) A támogatás mértéke nem függ a művelésmódtól, a borszőlő fajtájától és a megtermelt bor jellegétől.
A támogatás igénybevételének feltételei
4. §
(1) Támogatást igényelhet az a természetes személy, gazdálkodó szervezet vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki/amely
a) a hegybíró által vezetett ültetvénykataszter szerint a támogatási kérelemben megjelölt ültetvény használójaként van nyilvántartva a kérelem beadását megelőző huszonnégy hónapban, illetve a vele közös őstermelői igazolványban, vagy családi gazdálkodásról szóló határozatban megnevezett személy,
b) eleget tesz az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt regisztrációs kötelezettségének.
(2) A támogatást kizárólag olyan ültetvényre lehet igényelni, amelynek összefüggő területe legalább 0,1 hektár. Az adott borpiaci évben egyazon ügyfél legfeljebb tíz hektár területre igényelhet támogatást.
(3) Nem igényelhető támogatás az olyan ültetvényre
a) amelyre vonatkozóan a hegybíró a telepítésre vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését állapította meg,
b) amelyre vonatkozóan a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy nem áll művelés alatt,
c) amelyet tíz borpiaci éven belül telepítettek,
d) amelyre vonatkozóan tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási és átállítási támogatást vettek igénybe,
e) amelyen a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30) FVM rendelet alapján kiadott szőlőültetvény-kivágási engedély alapján a kivágást megkezdték,
f) amely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint C-1 alövezetbe sorolt területeken fekszik,
g) amelyet a Btv. 3. §-a alapján a szőlő termőhelyi kataszterbe nem soroltak,
h) amelynek termelője az ültetvényt a támogatási kérelem benyújtását megelőző huszonnégy hónapon belül vette használatba.
(4) Az öt, illetve tíz borpiaci éves időszakot a kérelem benyújtásának borpiaci évétől kell számítani.
(...)
Csatolt dokumentumok:


Forrás: FVM - Jogi Főosztály